Why

People don't buy WHAT you do, they buy WHY you do it.

http://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action
http://www.amazon.com/gp/product/1591846447

Belief

Chúng tôi tin rằng THÀNH CÔNG là điều có thể đạt được.
Chúng tôi cũng tin rằng CÔNG NGHỆ mang thành công đến nhanh hơn.
Tất cả những gì chúng tôi làm là CÔNG CỤ đưa bạn đến với thành công.
Mở cửa khả năng của bạn bằng VỪNG ƠI đi đến thành công.

Brand

Open Sesame (http://www.mysteryarts.com/magic/words/Ed.3/?p=327)
http://www.youtube.com/watch?v=7HFuYHLsLsQ

Success Framework

Diffusion of Innovations (http://www.youtube.com/watch?v=ORcczcDNETU)
Crossing the Chasm by Geoffrey A. Moore
The Tipping Point by Malcolm Gladwell
Influence by Robert B. Cialdini, PhD (http://www.youtube.com/watch?v=cFdCzN7RYbw)